ثبت نام اردوی جهادی 1398
نام و نام خانوادگی(*)

ورودی نامعتبر

نام پدر(*)

ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی(*)

ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)

ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)

ورودی نامعتبر

شماره تماس(*)

ورودی نامعتبر

آیا قبلا در اردو های جهادی شرکت داشته اید؟(*)

ورودی نامعتبر

تمایل به فعالیت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟(*)

ورودی نامعتبر

لطفا عبارت روبرو را وارد نمایید(*)
لطفا عبارت روبرو را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی